NYHEDER

NYHEDS ARKIV

Vedtægter

Vedtægter – opdateret oktober 2012 (kan hentes som fil under “Dokumenter”)

 

 

 

1

Forbundets navn er : Kriminalforsorgens Idrætsforbund ( KRIFO )

Hjemsted: Formandens bopæl

 

 

2

Forbundets formål er at samle idræts- og orkesterforeninger inden for kriminalforsorgen i Danmark til varetagelse og fremme af disses interesser i ind- og udland.

 

 

3

I forbundet kan optages idræts- og orkesterforeninger. Endvidere kan optages personaleforeninger eller afsnit heraf, på tjenestesteder hvor der ikke findes ovennævnte foreninger. Personale ved mindre tjenestesteder kan optages enten, igennem tjenestesteder hvor omtalte foreninger findes, eller ved sammenlægning af tjenestesteder. Foreninger kan kun optages, såfremt medlemstallet er over 20. Og som ansat betragtes man, når ens arbejdstid er mindst 15 timer om ugen ved kriminalforsorgen. Pensionerede kolleger betragtes som ansatte.

 

a:       foreninger og medlemmer der er tilsluttet KRIFO er underkastet KRIFO´s love og bestemmelser.

 

b:       Handler et medlem i strid med KRIFO´s love og/eller bestemmelser eller modarbejder medlemmet forsætligt forbundets arbejde og/eller formål, kan vedkommende ekskluderes af forbundet ved en beslutning i forretningsudvalget.

 

Eksklusionen kan af medlemmet indbringes for repræsentantskabet på næste ordinære møde, dog uden at dette har opsættende virkning.

Forretningsudvalget orienter repræsentantskabet om beslutningen på førstkommende ordinære møde.

 

c:    udmeldelse kan kun ske skriftligt til forbundsformanden med ½ års varsel.

 

 

4

Forbundets øverste myndighed er repræsentantskabet, der består af forretningsudvalget, samt en repræsentant for hver forening. Endvidere en repræsentant fra Dansk Fængselsforbund, en fra Kriminalforsorgsforeningen, en fra Landsklubben af Socialrådgivere, en fra Foreningen af Fængselsinspektører og Vicefængselsinspektører i Danmark, samt en repræsentant fra HK.

 

 

5

Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert andet år i første kvartal, og indkaldes af forretningsudvalget.

 

 1. forslag der ønskes behandlet på mødet skal være formanden i hænde senest den 1.januar

 

 1. dagsorden og indkomne forslag udsendes skriftligt senest 14 dage før mødedatoen.

 

 1. Dagsorden skal omfatte følgende punkter

 

1:                Indledning v/formanden

2:                Godkendelse af repræsentanter

3:                Valg af dirigent

4:                Valg af 2 stemmetællere

5:                Beretninger

6:                Regnskab

7:                Indkomne forslag

8:                Fastsættelse af kontingent

9:                Valg af forretningsudvalg:

a: formand

b: 4 fu. medlemmer

10:              Valg af suppleanter:

2 medlemmer

11:              Valg af revisorer

a:

b:

12:              Valg af revisorsuppleant

13:              Eventuelt

 

 

 1. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når forretningsudvalget finder det nødvendigt, eller når mindst 8 af de tilsluttede foreninger fremsætter begæring herom, bilagt dagsorden. Mødet indkaldes med mindst 14 dages varsel inden for et tidsrum af 4 uger fra begæringens modtagelse og er beslutningsdygtigt efter de for ordinære repræsentantskabsmøder gældende regler. De underskrivende foreninger har mødepligt.

 

 1. På repræsentantskabsmøderne afgøres alle forslag ved simpel stemmeflerhed, dog at der til eksklusioner samt ophævelse af KRIFO fordres mindst 2/3 af de på repræsentantskabsmødet afgivne stemmer. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.

 

 1. I tilfælde af ophævelse af KRIFO tilfalder forbundets midler de tilsluttede foreninger.

 

 

6

Repræsentantskabet vælger 1 formand og 4 forretningsudvalgsmedlemmer, der forestår den daglige ledelse. Forretningsudvalget konstituerer sig selv mht.:  næstformand, kasserer, 1. fu-medlem,

 1. fu-medlem. Der vælges 2 suppleanter, som konstitueres som 1. suppleant og 2. suppleant

 

 

 1. Forretningsudvalgsmedlemmer samt suppleanter vælges for en periode af 2 år. Udtræder formanden i perioden, kan forretningsudvalget konstituere ny formand.

 

 1. Forretningsudvalget indkaldes af formanden, når han eller 2 andre medlemmer finder det nødvendigt, dog mindst to gange årligt.

 

 1. Forretningsudvalget kan nedsætte udvalg og komiteer.

 

 1. Forud for hvert ordinært repræsentantskabsmøde udsendes beretning samt regnskab. Regnskabsåret løber fra den 1. januar til den 31.december. Regnskabet skal til alle ordinære repræsentantskabsmøder foreligge i revideret stand og være underskrevet af formand, kasserer samt to af repræsentantskabet valgte revisorer. Kassereren skal anbringe idrætsforbundets midler i en anerkendt bank eller sparekasse, godkendt af forretningsudvalget.

 

KRIFO kan udskrive forbundsmesterskaber og internationale mesterskaber.

 

Ovenstående love er vedtaget på det ordinære repræsentantskabsmøde i oktober 2012.

 

 

 

Søren Tolderlund

Formand

 

Brian Jochumsen

Næstformand          

                                 

Jan Normann Hansen

kasserer

 

Kim Kjærgaard Clausen                                                     

1. fu medlem  

 

Morten Rasmussen

2. fu medlem